1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:Glasbena šola Risto Savin Žalec, Aškerčeva 9, 3310 Žalec;
tel. 03 710 28 60; fax. 03 710 28 61
Odgovorna uradna oseba:mag. Kozmus Gorazd; ravnatelj
Datum prve objave kataloga:18.04.2011
Datum zadnje spremembe:18.04.2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:www.gszalec.si
 
Druge oblike katalogaTiskana oblika, na voljo v pisarni Glasbene šole Risto Savin Žalec
 
 
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:Osnovno glasbeno in plesno izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enotSedež šole; Glasbena šola Risto Savin Žalec, Aškerčeva 9, 3310 Žalec; tel. 03 710 28 60
Dislocirani oddelki:
- Polzela; Polzela 10, 3310 Polzela
- Prebold; Graščinska 7, 3312 Prebold
- Braslovče; Rakovlje 15b, 3314 Braslovče
- Vransko; Vransko 23, 3305 Vransko
Organigram organahttp://www.gszalec.si/o-soli/organi-sole
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:- mag. Kozmus Gorazd; ravnatelj gszalec.ravnatelj@siol.net
 
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah
- Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah
- Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole
- Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole
- Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah
- Pravilnik o publikaciji v glasbeni šoli
- Odredba o normativih in standardih v glasbenih šolah
- Zakon o šolski inšpekciji
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
- Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o knjižničarstvu
- Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o računovodstvu;
Predpisi EUDostop do zakonodaje EU
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisovhttp://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
2.fSeznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov-  Letni delovni načrt šole;
-  Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih za preteklo šolsko leto
-  Finančni plan zavoda
-  Zaključni račun (letno poročilo, bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov) za koledarsko leto
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ- Sprejemni preizkusi za vpis v 1. razred (letno)
- Vpis učencev v posamezno šolsko leto (letno)
- Postopek napredovanja zaposlenih v VIZ v nazive (ob izpolnitvi pogojev zaposlenega)
- Postopek napredovanja zaposlenih v plačne razrede (ob izpolnitvi pogojev zaposlenega)
- Imenovanje ravnatelja (ob izteku mandata – 5 let)
- Volitve predstavnikov delavcev v svet šole (ob izteku mandata – 4 leta)
- Volitve predstavnikov staršev v svet staršev (ob izteku mandata – 4 leta)
- Sprejemanje letnega delovnega načrta (letno)  
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidencV pripravi.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk 
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organaPodatki o pomembnejših dogodkih v zavodu so objavljeni na spletni strani zavoda.
Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda so objavljeni na spletni strani zavoda.
 
 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:Dostop do informacij je mogoč:
-    v pisarni Glasbene šole Risto Savin Žalec, Aškerčeva 9, 3310 Žalec, v času uradnih ur, to je od 07.00 do 15.00 ure.
-    po elektronski pošti gszalec.tajnistvo@siol.net
-    na telefonski številki 03 710 28 60.
 
 
4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)1.       Višina prispevka staršev
2.       Pogoji za vpis v glasbeno šolo
3.       Trajanje izobraževanja
4.       Izobraževalni programi
5.       Opravljanje privatnih izpitov.